پرچم مذهبی

 


mazhabi
rise1

پرچم های مذهبی در ابعاد .رنگها و شعارهای مختلف برای مناسبت های مختلف تولید میشود.

ریسه ها در اشکال مثلث.مستطیل و نیم دایره میباشد .(بدون چاپ. تک رنگ. چند رنگ)