پایه پرچم

paye_roomiz

 

پایه های تشریفات در دو مدل خورشیدی و پنجه شیری موجود میباشد

پایه های رومیزی در سه مدل سنگی .استیل و خاتم موجود میباشد